Адукацыйная галіна "Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін"

Прыёмы і метады ўвядзення беларускай мовы ў музычную дзейнасць дзяцей дашкольнага ўзросту

   Знаёмства з песняй на беларускай мове пачынаецца з яе праслухоўвання. Потым музычны кіраўнік знаходзіць незнаёмыя словы і тлумачыць іх сэнс. Дзеці некалькі разоў паўтараюць гэтыя словы і спяваюць іх. Калі ёсць неабходнасць-выконваюць па ролях, дапаўняючы спевы разнастайнымі рухамі пальчыкаў, як, напрыклад, у забаўлянцы “Сарока-варона кашу варыла”.Вядома, што пальчыкавыя гульні стымулююць развіццё маўлення. Наглядныя дзеянні выклікаюць у дзяцей жаданне абазначыць іх словамі. Вабяць выхаванцаў такія  дзеянні, як закалыхванне лялек, плясканне ў далоні, прытупванне , падскокі і гэтак далей. Напрыклад, у час знаёмства з народнай забаўлянкай  “Кую, кую ножку” дзецям 2-3 гадоў  можна прапанаваць імітаваць падбіванне лялечнага чаравічка малаточкам.

   Дзеці  ўсіх ўзроставых груп вельмі любяць папеўкі ў форме “пытанне-адказ” ( напрыклад, “Сарока”, “Вось які мурлыка”, “Адмарозіў лапкі”, “Чы-чы-чы верабёй” і іншыя) З цікавасцю выконваюць папеўкі і невялікія песенькі ў форме рэха ( музычны кіраўнік спявае адзін радок гучна, а дзеці самастойна паўтараюць яго ціха, і наадварот).

   Карагодныя гульні “Парасон”, “Каруселі”, “Бяжыць вожык” садзейнічаюць наладжванню дзіцячых узаемаадносін.Дзеці захапіўшыся  гульнёй , міжволі засвойваюць асобныя  словы, выразы, песенькі.

   Для паступовага ўвядзення беларускай мовы ў  музычную дзейнасць дзяцей дашкольнага ўзросту мэтазгодна выкарыстоўваць  ляльку- беларусачку. Яна прыходзіць да дзяцей, цікавіцца іх заняткамі, гульнямі, размаўляючы толькі па-беларуску: задае пытанні, называе асобныя прадметы, што знаходзяцца ў дзяцей, выконвае розныя дзеянні з імі, спявае разам, танцуе.

   З мэтай развіцця беларускага маўлення на музычных занятках неабходна выкарыстоўваць такія прыёмы  як : расказванне невялікіх па аб’ёме твораў, суправаджаючы іх інсцэніроўкамі і тэатралізаванымі пастаноўкамі (“Муха-пяюха”,”Зайкава хатка”, “Каза-манюка” і  іншыя). Гэта робіць больш лёгкім іх ўспрыманне і разуменне, заахвочвае да паўтарэння слоў, выразаў, песенек, як на музычных занятках, так і ў свабоднай дзейнасці. Характар музыкі і дзіцячыя ўяўленні пра герояў падказваюць дашкольнікам патрэбныя рухі. З мэтай грамадзянска-патрыятычнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту рэкамендавана выкарыстоўваць у рабоце творы сучасных беларускіх кампазітараў А. Ціхановіча , Я. Паплаўскай “Сінь васількі”, Л. Захлеўнага  і Л. Пранчака “Хлеб ды соль ” і г. д.

   Асноўныя задачы музычнай дзейнасці па далучэнні дзяцей да беларускай мовы –гэта развіццё пазнавальных і моўных здольнасцей, заахвочванне дзяцей да  самастойнага выканання беларускіх песень, танцаў, гульняў, выхаванне каштоўнастных адносін да багаццяў беларускага фальклору і культуры. Высокія вынікі працы немагчымы без ўзаемадзеяння музычнага кіраўніка з выхавальнікамі ўсіх ўзроставых груп, кіраўніком фізічнага выхавання. Гэта дазволіць якасна ажыццяўляць работу па далучэнні дзяцей да роднай мовы ва ўсіх відах музычнай дзейнасці, улічваючы асабовыя здольнасці дзяцей.

Намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці Кукк Л.Г.
свернуть

КОНСУЛЬТАЦИЯ Ознакомление детей с тяжёлыми нарушениями речи с родным языком

Усвоение детьми белорусского языка в Беларуси осуществляется в специфической социолингвистической ситуации русско-белорусского близкородственного двуязычия. Для большинства дошкольников первым языком, на котором они учатся говорить и думать, общаться с окружающими, является русский. В то же время дети довольно рано приобщаются к белорусскому языку, слыша его по радио, телевидению, от некоторых взрослых, а сейчас и в детском саду, на отдельных занятиях или в течение дня - в зависимости от речевого режима учреждения. Речевое развитие дошкольника характеризуется восприятием и пониманием белорусской речи и воспроизведением некоторых ее элементов. Белорусский язык для белорусских детей осознается в обществе как родной язык, на основе которого осуществляется их национально культурная социализация.

Однако полноценная белорусскоязычная среда у дошкольников отсутствует. Более того, дети могут пользоваться русским языком даже тогда, когда к ним обращаются по-белорусски, зная, что их понимают. Таким образом, речевые ситуации, в которых оказываются дети, особенно за пределами детского сада, не создают у них жизненной необходимости в общении на белорусском языке. С другой стороны, стихийное овладение белорусским языком приводит к смешению русской и белорусской речи детей.

Как правильно формировать пассивный и активный словарь

белорусского языка?

С чего начать эту непростую работу? Если  мама и папа  являются носителями языка, это гарантия того, что ребенок успешно овладеет коммуникативными навыками на белорусском языке. Но, родители наших воспитанников разговаривают на русском языке и сами недостаточно хорошо владеют белорусским языком. Как помочь своему ребёнку овладеть родным языком? Тем более усложняется работа, что у всех детей ТНР, т.е. и русский язык осваивается с трудом. Что же тогда делать? Какой сделать первый шаг к правильному формированию пассивного и активного словаря белорусского языка? Учимся сами и учим родителей.

 

Первый шаг: смотрим белорусские программы.

Можно начать с самого простого, с “Калыханкі”. Утренние программы для малышей на “Беларусь-3” также идут на мове.

В подспорье родителям – переводные мультики на белорусском (да, их больше одного). Тот же “Шрек” или “Свинка Пеппа”. Их достоинство в том, что сюжет, как правило, уже хорошо известен ребенку.

Не стоит забывать и о сцене. В репертуаре столичного кукольного театра и ТЮЗа достаточно белорусскоязычных постановок: “Марынка-крапіўніца” і “Чароўныя падарункі”, “Вяселы Роджар” і “Казка чароўнага лесу”.

В областных кукольных театрах также есть что посмотреть: “Вялікі змей” (Гродно), «Каб не змаўкаў жаваранак” (Гомель), «Доктар Айбаліт” (Брест). Богат на детские постановки Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске: здесь по-белорусски можно услышать сказки С.Козлова («Тр’ям! Вітаю!) и от души посмеяться с нерадивого Волка, который теленку мамой был.

По городам и весям Беларуси время от времени путешествует “Лямцавая батлейка” Вероники Фоминой с мини-спектаклями про Маму Му. В репертуаре театрального проекта Харланчук-Южаковых “Горад сяброў” пользуется популярностью добрый і смешной семейный спектакль “Ёсцьідэя!”.

 

Второй шаг: слушаем белорусские песни и поем по-белорусски.

В процессе подготовки к семейным торжествам и праздникам можно наряду с русскоязычными постарайтесь разучивать и белорусские песенки. Например, уже привычные нам “Jingle Bells” можно спеть и по-белорусски (“Звон звініць”), как и классическую “Маленькой елочке холодно зимой” (“Ў лесе яліначцы холадна зімой”, пер. В.Жуковіча). Песни из любимых мультиков и постановок тоже могут зазвучать по-новому (“Не шанцуе нам, прынцэсам, не шанцуе!” из м/ф “Летучий голландец”).

 

Третий шаг: рисуем по-белорусски

“Кропка, кропка, побач –коска. Атрымаўся тварык просты. Ручкі, ножкі, агурочак, - Чалавек па свеце крочыць.” Рисункам ребенка можно давать белорусские названия.(“Ялінка”,  “Кветка”, “Сонейка”, “Вясёлка”, “Мама, тата, я”). К тому же, с помощью красок или карандаша можно самим сделать непонятный материал наглядным. Или использовать уже готовые варианты: например, книжки Глеба Лабоденко “Дзіцячая замова” і “Дзіцячая замова-2”.

 

Четвёртый шаг:  играем по-белорусски

“Раз, два, тры, чатыры, пяць. Я іду цябе шукаць”. Пусть это будет язык мамы и сына, дочки. Или семейная игра. На прощанье говорить “Пакуль!”. Просыпаться по-русски (“С добрым утром!”), а засыпать по-белорусски (“Дабранач!”). Научиться чисто по-белорусски чистить зубы: У мяне зубная шчотка, Ею зубы чышчу чотка! Хто не чысціць зубы шчоткай, Вырасце бяззубай цеткай! У автора этих строк, Андрея Хадановича, есть и мальчуковый вариант в книжке “Нататкі таткі”.

 

Пятый шаг:  приглядываемся по-белорусски

Названия улиц, вывески магазинов, реклама на билбордах, торговые марки и даже надписи на майках мимо проходящих – белорусское слово можно встретить даже на заправке где угодно – главное, приглядеться.

   

Шестой шаг: читаем по-белорусски

Белорусский язык – это не только народные сказки и классические тексты. По-белорусски можно познакомиться с Винни-Пухом и Пеппи (“Віня-пых і ўсе-ўсе-ўсе”, “Піпі Доўгаяпанчоха”, мумми-троллями и хобитами. А истории про йетти и читающую корову Маму Му придутся по нраву и малышам, и дошколятам (“Снежны чалавек” Эвы Сусы в переводе Алеси Башаримовойи цикл историй Юи Висландер в переводе Надежды Кондрусевич). Овечка Аделя, Мах и Шебестова, Брык и Шуся, Крумкач – яркие, колоритные образы наших и зарубежных авторов врезаются в память и вдохновляют на игры по мотивам произведений.  

 

Седьмой шаг: запоминаем по-белорусски и по-русски.

Детский ум гибок и восприимчив. А значит, можно и нужно сначала договаривать последние слова в строках потешек, затем полностью запоминать потешки, загадки, стихотворения сначала на русском, затем на белорусском языках. Обязательно объясняйте значение белорусских слов, которые встречаются в художественных текстах. Такое заучивание поднимает настроение, развивает фантазию и легко запоминается.

 

Восьмой шаг: совместные  инсценировки, подвижные, ролевые игры, игры-драматизации на белорусском языке.

Поверьте, вашим детям очень понравится, если вы вместе будете играть и говорить на белорусском языке. В процессе любых игр намного лучше малыши и начинают понимать,  и сами в своей речи использовать сначала отдельные слова, а затем и белорусские фразы.

 

Девятый шаг: организация экскурсий в краеведческий музей с целью знакомства с культурой, историей страны.

Станут ребята чуть постарше, обязательно вместе сходите в музей, сначала белорусской куклы, затем в краеведческий. Вы сами сможете догадаться, что показать в первую очередь вашему ребёнку, о чём ему рассказать.

 

Желание привить ребенку любовь к родному языку не может быть насильственным и внешним. Чтобы увлечь ребенка – нужно увлечься самим. Детский сад, к счастью, не единственные места, где дети могут услышать белорусское слово. Есть семья. Вот с нее-то, пожалуй, и стоит начать.        Овладение  двумя языками: русским и белорусским поможет полноценно развиваться личности ребенка средствами двух языков и представленных ими культур. Ребенок-билингва имеет возможность интеграции в две языковые культуры, что способствует как его умственному, так и психическому развитию, расширяет и обогащает мышление и кругозор дошкольника. Овладение белорусским языком будет  способствовать формированию национального самосознания ребенка. Одновременное же овладение детьми дошкольного возраста двумя языками (русским и белорусским) расширяет их мировоззрение, способствует развитию поликультурного сознания и увеличивает потенциальные речевые возможности.

свернуть